Om Dellendata

Vi erbjuder anpassade datorlösningar och tjänster till företag och hemanvändare, en dator ska vara anpassad till det ni ska göra och kan behövas ändringar för att få en optimal maskin för dina behov.

Vi har skärmar i alla storlekar, det kan vara en skärm för spel, arbete, servrar m.m. och alla håller hög kvalitet.

Behöver du ADSL utrustning så har vi routrar, modem, trådlöst, kort sagt allt man behöver för att få till sitt kontor på jobbet eller hemma.

Det papperslösa samhället har inte kommit än, vi har skrivare i alla storlekar och varianter, det kan vara kombi skrivare för hemmabruk till stora laser maskiner för jobbet.

.1. OMFATTNING Dessa Allmänna Försäljningsvillkor omfattar all försäljning, om inget annat är särskilt avtalat mellan parterna. 2. PRODUKTINFORMATION OCH PRISER Alla uppgifter som finns i DellenDatas produktinformation, prislistor och information som lämnas av säljare kan ändras utan särskild förvarning. På alla expedierade order tillkommer frakt beroende på vikt och antal kollin. I förekommande fall tillkommer postförskottsavgift. DellenData levererar endast produkter inom Sveriges gränser. 3. LEVERANS/RISKANSVAR Alla beställningar expedieras i turordning med företagspaket. Ansvaret för varan övergår på köparen då varan utlämnats till självständig fraktförare. Detta innebär att transportskador och förkommet gods reklameras gentemot transportören. Leveranstid är 2-5 arbetsdagar. 4. BETALNING/UPPSÄGNING/DRÖJSMÅLSRÄNTA All betalning skall ske kontant eller efter sedvanlig kreditprövning mot faktura. Uteblir betalning efter kredittidens utgång förfaller hela fordran till omedelbar betalning. DellenData äger då rätt att omedelbart inställa utnyttjandet av krediten samt ta i anspråk eventuellt ställd säkerhet i den ordning som DellenData bestämmer. DellenData äger vidare rätt att efter övervägande säga upp en eventuell återförsäljarstatus. Vid överskridande av kreditgräns eller om kunden ligger i dröjsmål med fakturor kan leveransstopp bli aktuellt. Vid ej utkvitterad postförskottsförsändelse utgår hanteringsavgift med 250:- plus moms. Dröjsmålsränta utgår med 20 % per år och påminnelseavgift utgår med 45:- plus moms. 5. GARANTI / SERVICE Tillverkarens försäljningsgaranti gäller. Reklamation skall ske enligt tillverkarens garantivillkor eller, då dessa saknas bestämmelser om reklamation, genom att Återförsäljaren inom fjorton (14) dagar skriftligen påtalar felet till DellenData Vid reklamation av skärmar skall retur ske i orginalemballage med skärmfoten avmonterad. Vid retur av laserskrivare skall toner / trumma alltid tas ur skrivaren innan retur. Vid retur av skrivare skall alltid orginalemballage användas. Vid retur av dator skall ALLTID ordentlig backup göras innan den skickas in för service. DellenData tar INGET ansvar för förlorad data / programvara vid eventuell ominstallation. 6. RESTORDER Vid fel eller brist i leverans har DellenData rätt att efter eget val rätta bristen eller företa omleverans. När DellenData har företagit rättelse eller omleverans kan köparen inte ställa ytterligare krav. Vid eventuell restorder gäller överenskommet pris vid orderdatum. 7. PRODUKTANSVAR DellenData ansvarar för produktskada enligt produktskadelagen och denna punkt 7. DellenData ansvarar för produktskada på egendom endast om egendomen vid tiden för skadan använts huvudsakligen för enskilt ändamål. I händelse av att DellenData åläggs produktansvar gentemot tredje man, är Återförsäljaren skyldig att hålla DellenData skadelös om skadan uppstått som ett resultat av Återförsäljarens vilseledande marknadsföring. Om tredje man framställer krav mot Återförsäljaren med åberopande av produktskada skall Återförsäljaren genast skriftligen underrätta DellenData därom. 8. FORCE MAJEURE Är DellenData förhindrad att leverera enligt punkten 3 eller utföra omleverans enligt punkt 6 ovan, eller blir ett sådant leveransansvar orimligt stort som följd av arbetskonflikt, systemfel eller varje annan omständighet som parterna inte kan råda över såsom brand, krig, mobilisering eller militär inkallelse, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, brist på transportmedel, allmän varubrist, ransoneringar samt brister i form av förseningar av leveranser från leverantörer eller producenter i enlighet med liknande omständigheter som omfattas i denna punkt, är DellenData fri från allt ansvar än att vid reklamationstillfället kreditera varans köpesumma. 9. TVISTER Tvist med anledning av detta Avtal eller därur härflytande rättsförhållande skall slutligen avgöras av skiljemän enligt vid vår tid gällande svensk lag därom. Skiljemännen skall vid sitt avgörande tillämpa rättegångsbalkens regler angående omröstning och fördelning av rättegångskostnader i dispositiva tvistemål.

Öppettider


Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag